Creation-POP-hankkeessa haluamme mahdollistaa sukupolvien välistä kohtaamista ja elinikäistä oppimista hyödyntäen luovia ja taidelähtöisiä menetelmiä. Tarjoamme uusia, innovatiivisia tapoja ottaa ikääntyneet mukaan toimintaan. Haluamme toiminnallamme puuttua ikäsyrjintään ja tarjota ympäristön aktiiviselle ikääntymiselle. Pyrimme löytämään keinoja eri ikäisten ja erilaisista taustoista tulevien ihmisten kohtaannuttamiseen luovuuden, taiteen ja kulttuurin avulla.

”Ikääntyminen ei ole ”menetettyä nuoruutta”, vaan uusi mahdollisuus ja voima.”

Betty Friedan, kirjailija

Väestökehityssuuntaukset ovat kaikkialla Euroopassa johtaneet väestön ikääntymisen merkittävään lisääntymiseen. Maailmanlaajuisesti 65 vuotta täyttäneiden osuuden väestöstä odotetaan kasvavan vuoden 2020 9,3 prosentista noin 16,0 prosenttiin vuoteen 2050 mennessä. Euroopassa iäkkäät ihmiset kohtaavat yhä useammin ikäsyrjintää, jolla tarkoitetaan ikään perustuvia stereotypioita, ennakkoluuloja ja syrjintää muita tai itseään kohtaan.

Ikäsyrjintä voi vaikuttaa negatiivisesti kansalaisvaikuttamiseen ja yhteiskunnalliseen osallistumiseen, heikentää sukupolvien välistä solidaarisuutta, vaikuttaa terveyteen, pitkäikäisyyteen ja hyvinvointiin sekä aiheuttaa kauaskantoisia taloudellisia seurauksia.

Creation POP-projektilla haluamme:

Tarjota uusia innovatiivisia tapoja ikääntyneiden ihmisten osallisuuden parantamiseksi luovien menetelmien avulla.

Lisätä ikääntyneiden ja nuorempien sukupolvien tietoisuutta sukupolvien välisestä oppimimisest ja toiminnasta yhdessä.

Lisätä kouluttajien ja muiden aikuiskasvatuksen toimijoiden tietotaitoa.

Parantaa ikääntyneiden mahdollisuuksia päästä tasokkaaseen koulutukseen itsensä kehittämiseksi.

Hankkeen toimenpiteitä ovat

Kyselyt joilla selvitetään ikääntyneiden tarpeita ja toiveita

Kokoelma menetelmiä jotka perustuvat draamaan ja teatteriin

Luovien menetelmien kouluttajakoulutuksen kokeileminen käytännössä yhteistyössä kouluttajien ja ikääntyneille palveluja ja toimintaa järjestävien tahojen kanssa

Teatterityöpajat eri ikäisten osallistujien sukupolvien välisen oppimisen mahdollistamiseksi ja yhteiskunnallisten epäkohtien esiintuomiseksi

Creation POP tuloksia ovat:

Raportti ikääntyneiden tarpeista ja toiveista heidän osallisuutensa tukemiseksi

Selvitys osallisuuden tukemiseksi järjestettävästä sukupolvien välisestä oppimisesta ja toiminnasta kumppanimaissa

Creation POP- menetelmä eli käytännön opas sukupolvien välisen ryhmätoiminnan järjestämisestä kouluttajille ja palvelun ja/tai toiminnan järjestäjille

Creation POP työkalupakki, jossa on draaman työtapoja ja tekniikoita ja ohjeita teatterityöpajojen toteuttamiseen ikääntyneisiin kohdistuvienyhteiskunnalisten epäkohtien esille tuomiseksi.

Creation POP-verkkoalusta jolla toimii vuorovaikutteinen työkalupakki ja Creation Pop-menetelmät yhteenkokoava opaskirja

Ei tuloksia

Hakemaasi sivua ei löytynyt. Yritä muuttaa hakuasi, tai käytä yläpuolella olevaa navigointia löytääksesi kirjoituksen.